Haketta lapiossa.

Uusiutuvilla kohti hiilineutraalia lämmön tuotantoa

Loimuan uusiutuvien polttoaineiden käyttö on kehittynyt nykyiselle tasolle pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä. Sen osuutta on kasvatettu tietoisesti korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Yhtiömme ei omissa laitoksissaan ole käyttänyt lainkaan kivihiiltä lämmön tuotantoon.

Oheinen kaavio näyttää miten polttoaineen käyttö kohti valtaosaltaan uusiutuvia puupohjaisia polttoaineita on kehittynyt. Puupohjaisten polttoaineiden käyttö on vähentänyt erityisesti maakaasun käyttöä polttoaineena.

Loimuan kaukolämmön tuotantoon käytetyt polttoaineet. Vuonna 2021 biopolttoaineiden osuus 88 %.

Uusiutuvien polttoaineiden osuus oli koko yrityksessä viime vuonna 88 % käyttämistämme polttoaineista. Valtakunnallisesti uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa on 56 % (2021). Viime aikaiset investoinnit uusiin kattiloihin laitoksillamme ovat lisänneet uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Esim. Hämeenlinnassa uusiutuvien polttoaineiden osuus on jo 91%.

Lisäksi kaukolämmön myyntivolyymistamme on teollisuuden prosesseista syntyvää hukkalämpöä n. 10 %.

Energiapuun lähteet

Käyttämämme uusiutuva polttoaine on ns. energiapuuta. Energiapuuna käytetään metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuotteita. Puuta ei kasvateta energiankäyttöön, vaan hyödynnetään jakeita, jotka eivät kelpaa metsäteollisuudelle tai puun jatkojalostukseen (esim. metsänhoidon pieniläpimittaista puuta, hakkuutähteitä, kuorta jne.). Lisäksi käytämme myös teollisuuden sivujakeita kuten sahanpurua.

Puupolttoaineet tulevat lämpölaitoksille ja voimalaitokselle pääasiallisesti lähiseudulta. Polttoaineen toimittajia on useita (4-6 kpl). Usean polttoainetoimittajan käyttö luo varmuutta polttoaineen saatavuuteen. Puupolttoaineketjulla on suuri työllistävä vaikutus aina korjuusta, haketuksen kautta kuljetuksiin saakka. Olemme laskeneet polttoainehankintaketjun työllistävän n. 150 henkilöä.

Vastuullista puun hankintaa

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen vaatimuksena on, että puun alkuperä pystytään jäljittämään metsikkökuviolle asti. Suomessa PEFC-sertifioitua metsää on 18,1 miljoonaa hehtaaria, mikä on noin 92,6 % talouskäytössä olevista metsistä. PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, alkuperäiskansojen oikeudet, metsien kulttuuriarvot, metsissä liikkuminen ja lyhytaikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille. Lue lisää: pefc.fi