Asiakaspalvelija työssään.

Työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöpolitiikka

Loimua tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Varmistaaksemme asiakkaillemme luotettavan lämmön toimituksen uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme sekä tuotantolaitoksiamme. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme.

Työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasiat ovat merkittävä osa yrityskulttuuriamme. Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti ja haluamme olla johtava yhtiö työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnassa. Työturvallisuus- ja ympäristöasiat ovat myös osa liiketoimintastrategiaamme ja niiden tavoitteet ovat yhtä tärkeitä kuin muutkin päämäärämme. Loimua asetetut työturvallisuus- ja ympäristötavoitteet määritellään ja arvioidaan tämän politiikan mukaan.

Sitoutumisemme työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseen sekä ympäristönsuojeluun merkitsee seuraavaa:

 • Pidämme tärkeänä, ettei kukaan sairastu tai muuten vahingoitu tekemänsä työn seurauksena – päämäärämme on nolla tapaturmaa tai työperäistä sairastumista.
 • Yhtiön johto ja koko henkilöstö sekä yhteistyökumppanit sitoutuvat vammojen ja terveyden heikentymisen ennaltaehkäisyyn luomalla turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.
 • Sitoudumme myös työhömme liittyvien vaarojen poistamiseen ja riskien vähentämiseen.
 • Vähennämme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia.
 • Tähtäämme toiminnassamme ympäristön pilaamisen ehkäisyyn esimerkiksi lisäämällä niiden energialähteiden käyttöä, joista syntyy vähän tai ei lainkaan fossiilisa hiilidioksidipäästöjä tai muita päästöjä.
 • Investoinneissamme tähtäämme jatkuvaan parantamiseen energiatehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä sekä kustannustehokkuudessa.
 • Kannustamme asiakkaitamme ja henkilöstöämme käyttämään energiaa tehokkaasti ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 • Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti lisätäksemme tietoisuutta oman toiminnan ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmista.
 • Sitoudumme kuuntelemaan ja osallistamaan henkilöstöämme, heidän edustajiaan sekä tarvittaessa myös kumppaneitamme päätöksentekoon, työterveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.
 • Kannustamme henkilöstöämme aloitteellisuuteen erityisesti ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittämiseksi.
 • Asenteemme ja tapamme toimia perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Henkilöstöön panostaminen on osa liiketoimintamme kehittämistä ja kilpailukykymme parantamista. Tavoitteena on luoda työympäristö, joka rohkaisee kaikkia työntekijöitä parhaisiin mahdollisiin suorituksiin turvallisessa, terveellisessä ja motivoivassa ympäristössä. Tätä tuetaan jatkuvalla henkilöstöosaamisen kehittämisellä ja koulutuksilla.

Kumppanuutemme perustana ovat turvallisuus, luotettavuus ja ympäristöstä huolehtiminen. Tämä tarkoittaa molemminpuolista korkeatasoista vastuullisuutta. Noudatamme toimintaamme koskevaa lainsäädäntöä sekä toimintamme edellyttämiä lupia ja määräyksiä. Lisäksi noudatamme järjestelmällistä ja ennaltaehkäisevää lähestymistapaa sekä parhaita toimintatapoja turvallisuus- ja ympäristöjohtamisessamme.

Käytössämme on sertifioidut ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuus- sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmät, jotka kattavat koko Loimuan toiminnan.

16.1.2019
Matti Tynjälä
Toimitusjohtaja